תקנון

תקנון אתר מכירות אלקטרוני – אליה עיצוב בע”מ (להלן: “האתר”)

השימוש באתר הינו בכפוף לתנאי השימוש, כפי המפורטים להלן בתקנון האתר ובנספח תנאי המדיניות (להלן: ).

השימוש בתקנון האתר הינו בלשון זכר ואולם זאת מטעמי נוחות בלבד ובכל שימוש כאמור בלשון זכר, הכוונה הינה גם לנקבה, בהתאמה.

כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאיו ולהיותו בסיס לכל התדיינות משפטית בין אליה עיצוב בע”מ לבין המשתמש ועל כן מעיד על עיון המשתמש במלוא התנאים המפורטים להלן בתקנון.

אליה עיצוב בע”מ תהא רשאית לבצע, כראות עיניה ובכל עת, כל שינוי באתר, לרבות, אך לא רק, לעניין סוגי המוצרים הנמכרים במסגרתו ומחיריהם, וזאת מבלי ליתן כל הודעה מראש לעניין זה.

תקנון האתר עודכן לאחרונה בתאריך ה- 22.5.2016 ומכאן כי נוסחו האחרון, כפי המפורסם להלן, הוא הנוסח הקובע לכל דבר ועניין.

השימוש באתר ניתן כפי שהוא (AS IS”) ומכאן שלא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או אחר כלפיי אליה עיצוב בע”מ לעניין מאפייניו ו/או תכונותיו ו/או ממשקיו ו/או מגבלותיו.

השימוש באתר לצורך ביצוע פעולות רכישה ייעשה על ידי “משתמש”, כפי הגדרתו להלן בתקנון האתר ובכפוף למילוי המשתמש את כלל הפרטים המזהים הדרושים המפורטים. “משתמש” – בגיר מעל גיל 18 הכשיר לביצוע פעולות משפטיות מחייבות בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962, אשר הינו בעליו של כרטיס חיובים בהתאם להוראות חוק כרטיסי חיוב, תשמ”ו-1986. יובהר כי השימוש באתר אסור על מי שאינו עונה להגדרה זו.

השימוש באתר לצורך ביצוע פעולת רכישה הינו אישי על ידי המשתמש וייעשה על ידי המשתמש תוך מסירתו את הפרטים המזהים המפורטים להלן:
שם מלא (פרטי ומשפחה)
כתובת מלאה (רחוב, מספר בית, מספר דירה, קומה)
כתובת דואר אלקטרוני
מספר טלפון / טלפון נייד
פרטי כרטיס אשראי (כרטיס חיוב) (לרבות מספר זיהוי ותוקף כרטיס)
שם משתמש וסיסמה באתר ה

שימוש המשתמש באתר הינו אך ורק לשם קיום פעולות אחריות וחוקיות בלבד, בהתאם לחוקי מדינת ישראל וכי לא תישמע מצד המשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או אחר לעניין פעילות אליה עיצוב בע”מ לחסימת כל פעילות מפרה ו/או אסורה הנוגעת ו/או הקשורה, בין היתר, להפרת זכות קניין רוחני ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה ברגשות הציבור ו/או פגיעה בתקנת הציבור ו/או הוצאת דיבה ו/או אחר.

שימוש המשתמש באתר לרבות פרטיו, כפי המפורטים הדרושים לצורך ביצוע פעולת רכישה לעיל, הינם אך ורק לצורכי השימוש הפנימי של אליה עיצוב בע”מ בקשר עם פעולת הרכישה בפועל של המשתמש באתר ומכאן שאליה עיצוב בע”מ תימנע מכל פעולה של מסירת פרטי המשתמש לגורם חיצוני שלא בקשר עם פעולת הרכישה ולמעט מידע הדרוש להפקת מידע סטטיסטי ו/או מידע הדרוש לצורך קיום התנאים המפורטים בתקנון האתר ו/או מידע הדרוש למסירה על פי כל חוק.

על אף האמור לעיל בסעיף הקודם אליה עיצוב בע”מ תהא רשאית לבצע שימוש בפרטים שימסרו על המשתמש לצורך יצירת קשר עם המשתמש ו/או עדכון המשתמש לעניין מוצרים ו/או מבצעים ו/או אחרים הנוגעים ו/או הקשורים לאליה עיצוב בע”מ וזאת בכפוף לקבלת אליה עיצוב בע”מ אישור המשתמש לקבלת דואר פרסומי.

אליה עיצוב בע”מ מתחייבת בזאת לפעול, כמיטב יכולתה, על מנת לשמור על השימוש הפנימי של פרטי המשתמש בקשר עם פעולת הרכישה בפועל באתר.
המשתמש הינו אחראי על דיוק הפרטים אשר ימסרו על ידו לצורך ביצוע פעולת הרכישה באתר, לרבות ובדגש על הפרטים המפורטים הדרושים לעיל ואליה עיצוב בע”מ לא תישא בכל אחריות שהיא לפרטים שגויים אשר הינם תוצר של פעולה שגויה או מחדל של המשתמש
שימוש המשתמש באתר הינו לשם שימוש פרטי אישי בלבד ומכאן כי כל שימוש מסחרי אחר, בכל צורה שהיא, ללא אישור בכתב מטעם אליה עיצוב בע”מ הינו אסור בתכלית האיסור.
ביטול עיסקות יאושר אך ורק בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981. למען הבהירות יובהר כי מרגע משלוח ההזמנה למשתמש, אליה עיצוב בע”מ אינה יכולה לשלוט בכל הכרוך בביטול ההזמנה על פי רצון הצרכן והאחריות לביטולה כדין מצוי בידי המשתמש ועליו לפעול בהתאם להנחיות חוק הגנת הצרכן.

הקניין הרוחני באתר זה, לרבות זכויות היוצרים, וסימני המסחר המוצגים בו, הינם מידע מוגן בבעלותה ו/או בכפוף לזכותה של אליה עיצוב בע”מ בשימוש וזאת לרבות, אך לא רק, תוכנו ו/או עיצובו של האתר וכמו-כן התמונות ו/או הצילומים ו/או המפות ו/או הטקסטים ו/או הגרפיקה ו/או קטעי הוידאו והאודיו (להלן: ) ו/או אחר הנוגע ו/או הקשור לאתר ומכאן כי נאסר על המשתמש לבצע כל פעילות שהיא, לרבות, אך לא רק, להעתיק ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לשכפל ו/או לשדר ו/או ליתן רשות ו/או אחר לעניין כל המידע המוגן המפורט, בין היתר, לעיל וזאת מבלי לקבל אישור בכתב מטעם אליה עיצוב בע”מ ובכלל זה נאסר על המשתמש לפגוע בקניין הרוחני באתר זה.

אליה עיצוב בע”מ פועלת ללא לאות על מנת להציג מידע מדויק באתר ומתחייבת לפעול לתיקון על שגיאה ו/או אי דיוק אשר נתגלו לאולם אינה אחראית לשגיאות ו/או אי דיוקים ביחס למידע המוצג באתר ואשר אליה עיצוב בע”מ פעלה, בכל האמצעים העומדים לרשותה, על מנת למנוע שגיאות ו/או אי דיוקים שכאלו.

השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש וכי אליה עיצוב בע”מ לא תישא בכל אחריות שהיא בגין כל תקלה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק באתר וכי לא תהא אחראית לכל נזק, בין ישיר ובין עקיף , לעניין זה כמו גם לכל נזק אשר עשוי להיגרם למחשבו האישי של המשתמש בעקבות הגלישה ו/או השימוש באתר.

סמכות השיפוט הבלעדית לעניין פעילות המשתמש באתר זה כמו גם לעניין תוקפם ופרשנותם של התנאים הקבועים להלן בתקנון ו/או בנספח המדיניות, תהא בכפוף לדין הישראלי וכן כל סכסוך הנוגע ו/או הקשור לעניין זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסכמים במחוז תל-אביב.

אליה עיצוב בע”מ אינה אחראית להימצאותם ו/או תוכנם של מודעות ו/או “באנרים” ו/או חומרים פרסומיים באתר ו/או לינקים וכי האחריות בגינם הינה אך ורק של מפרסמיהם.

תנאי המדיניות המפורטים להלן בנספח לתקנון אתר זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומכאן כי הסכמת המשתמש לתנאים המפורטים בתקנון הינה הסכמה לתנאי המדיניות הקבועים להלן בנספח המדיניות (להלן: “נספח המדיניות”),

דילוג לתוכן